×

شورای سیاستگذاری

اعضای شورای سیاستگذاری (به ترتیب حروف الفبا) (درحال تکمیل)

iconfaaa 2017 iconfaaa 2017 iconfaaa 2017

مهندس محمدرضا اسماعیلی

رییس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان

 

دکتر ایرج اعتصام

(دبیر کمیته معماری و شهرسازی)

پدر شهرسازی ایران

دکتر مهناز اکبری

مشاور موسسه بین المللی مهد پژوهش ره پویان حقیقت

iconfaaa 2017 iconfaaa 2017 iconfaaa 2017

مهندس منصور بهادری

عضو هیئت رییسه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان

دکتر مصطفی بهزادفر

(رییس شورای سیاست گذاری)

رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مهدی خاکزند

(دبیرعلمی)

هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران

iconfaaa 2017 iconfaaa 2017 iconfaaa 2017

دکتر داود صارمی نائینی

رییس دانشکده هنر و معماری دانشگاه خوارزمی

مهندس حسن علی بیگی

عضو شورای اسلامی هاجر آباد

دکتر مصطفی علی بیگی

(رییس کنفرانس)

مدیرعامل موسسه بین المللی مهد پژوهش ره پویان حقیقت

iconfaaa 2017 iconfaaa 2017  

دکتر محمد منصور فلامکی

چهره ماندگار معماری ایران

دکتر سید هاشم مسدد

(دبیر کمیته طراحی صنعتی)

هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران