×

مشارکت مراکز علمی اروپا و روسیه

کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

باتوجه به نامه نگاری های انجام شده با مراکز علمی و معتبر اروپا به خصوص روسیه، دانشگاه ها و مراکز علمی و معتبر معتددی اعلام حمایت داشتند، هر مجموعه به محض اعلام رسمی و کتبی مشارکت و حمایت از دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها از طریق وبسایت کنفرانس به استحضار می رساند،
 همچنین در کنار دانشکده معماری و شهرسازی ایران و موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت، مجموعه های برجسته و مطرح (روسیه) ذیل به منظور برگزاری هرچه باشکوه تر این رویداد جامع  جز برگزارکنندگان باشند،

  • HSE Graduate School of Urbanism
  • GITR film and television school
  • Institute of Scientific Information on Social Sciences (INION RAS)